Verantwoording / © ® ™ copyright / disclaimer / Colani\'s koisite.


Als eerste welkom op deze website, de opzet van deze site is begonnen toen ik me wat meer ging verdiepen in vijvers en koi. Nergens was een site te vinden met alle informatie die ik zocht, dus de bedoeling is deze site met behulp van u (de bezoeker) tot een zo compleet mogelijk stuk naslagwerk te maken. Ik heb natuurlijk zelf ook niet alle stukken zelf geschreven, veel komt van het net of uit boeken, maar ja wie gaat er nu het wiel opnieuw uitvinden?Verantwoording:

Het gebruik van de Website is voor uw eigen rekening en risico. De Auteur is noch op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de Website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door (toepassing van) de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op deze Website.

De Auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Website voor zover die door derden wordt aangeboden. De Auteur behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde en de overeengekomen voorwaarden. 

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt indien nodig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Elke bezoeker mag de op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming, een berichtje in het gastenboek is altijd leuk.

Tevens kan ik er niet voor instaan, dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Ook ben ik niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 1. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 3.  
  De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 4.  
  De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 5.  
  De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 6.  
  Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 7.  
  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 8.  
  De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 9.  
  U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

;-)